V zemi našich západních sousedů mezi nastupující generaci závodníků. Jeho rozlet v loňském roce zbrzdilo poměrně vážné zranění. A tak Jonas MÄDE nelenil a minulou sezonu věnoval propagaci požárního sportu v Německu na Instagramovém profilu GERMANFIRESPORT. Během mezinárodních závodů v Zeulenroda se našel čas i na povídání, které jsme teď přes zimu převedli do psané podoby. Takže Jonasi, představ se :)

Hello! My Name ist Jonas Mäde. I be the freaky person from instagram: germanfiresport. I be a little to much cheeky, but that’s my personality. I living in Borsdorf in the near of Leipzig. I be a trainee to the job of car-mechanic and I working for Porsche. In my free time i practice Fitness and a lot of firesport, in some months (in the middle of the firesport season) i would like to give all firesport guys advices for there technique and training.

Ahoj! Moje jméno je Jonas Mäde. Asi mě znáte z Instagramu: germanfiresport . Možná jsem trochu drzý, ale jsem už takový. Žiji v německém Borsdorfu v blízkosti Lipska. Jsem vyučený auto-mechanik a pracuji pro Porsche. Ve volném čase trénuji fitness a hodně požární sport. V některých měsících (uprostřed sezóny fireresportu) bych chtěl dát všem zájemcům o požární sport rady o technice a školení.

Jonas

I started like all firesport guys from the bottom. A old firefighter from my fire department done this sport in his past. 2015 in September he brought me to the firesport training. Before 2015 I was really lazy and i played like 5 hours a day video games. But this awesome sport changed my hole life. I know exactly my first firesport season: tremble at the start, cried a lot and brought bad results. But this is the point to be better at every next season like: every day is a new day or every new season is a new experience. The next following seasons i getting better and better. But there is the one day I doesn’t forget 06.Mai 2018 i was injured by a Cruciate ligament tear and meniscus. I had an operation and after that I had a long process to learn how to walk and to run. After a very hard half year i went step to step into the firesport training. In this time I learned a lot of my body and my soul.

Začal jsem jako všichni od základů. Jeden starší kolega z mého hasičského družstva dělal tento sport v minulosti. V září roku 2015 mě přivedl na trénink požárního sportu. Před tím jsem byl opravdu líný a hrál jsem 5 hodin denně videohry. Ale tento úžasný sport změnil svůj život. Pamatuju si přesně na mou první sezónu: třásl se na začátku, bál jsem se a výsledky byly opravdu špatné. A to bylo to, proč jsem chtěl být lepší v každé další sezóně. Beru to jak to je: Každý den je nový den a každá nová sezóna je novou zkušeností. Každou další sezónu chci být lepší a lepší. Bohužel je tu den, na který nezapomenu. 06.května 2018 jsem se zranil. Měl jsem přetržený křížový vaz a meniskus v koleni. Musel jsem na operaci a poté následoval dlouhý proces, kdy jsem se učil znovu chodit a běhat. Po velmi tvrdém půl roce se ale mohu vrátit k tréninku požárního sportu. V této době jsem se naučil hodně o svém těle a duši.

top

My personal result is 15,61s at the tower and 18,83s because my last 100m was over 1 and a half year away. There were a lot of moments because I think we should enjoy every little success. And yes there was some good success i was in the under 20 category cup first place in the year rating and in the competition day rating. An other good success was that i was the youngest nominated guy in the German national Team. 3 weeks before I was injured i set up 3 new personal best times at the tower and i was 1 second faster than my last personal best time.

Můj osobní rekord je 15,61s na věži a 18,83s na stovce. Je to dáno taky tím, že můj poslední start byl před jedním a půl rokem. Je to už dávno a proto si myslím, že bychom si měli užít každý malý úspěch. A ano, dříve jsem měl několik úspěchů, v kategorii do 20 jsem obsadil první místo v několika závodech a vyhrál jsem i celkové hodnocení roku. Dalším úspěchem bylo, že jsem byl nejmladším nominovaným závodníkem v německém národním týmu. Tři týdny předtím, než jsem se zranil, tak jsem na věži 3x překonal svůj osobní rekord, který jsem si vylepšil o vteřinu.

Jonas2

I really love the entire Firesport family for the always a fair competition and the respect to each other. To do a sport that isn’t really famous is funny and i get always the same question: What is this sport? You are only drinking beer there? Why you do that? And I can only ask with a video from a firesport competition from me and from the world record holder to announce .

Opravdu miluji celou rodinu požárního sportu, protože je vždycky fér a vzájemně se respektuje. Když se někdo věnuje sportu, který není úplně známý, je zábavné dát mu stejnou otázku: O čem je tento sport? Pít tam jen pivo? Proč to děláš? A pak mu ukážu video s mým výkonem, nebo videem majitele světového rekordu .

Clearly answer now firesport 24 hours 7 days a week, 365 days a year. At the beginning of firesport I trained a lot with heavy weights. At the end I had a lot of muscles but i can’t use it. I think this is one reason why i was injured. After my injury i learned a lot about functional and neuronal Training and I must say this is the most important thing that we need in firesport. The connection about your brain and your muscles to have a good technique and to produce speed. If you need a training plan or help you can contact me.

IMG_6807-1

Zodpovědně můžu říct, že se požárnímu sportu věnuju 24 hodin 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Ze začátku jsem hodně trénoval s těžkými váhami. Měl jsem spoustu svalů, ale nemohl je nijak využít. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsem se zranil. Po mém zranění jsem se naučil hodně o funkčním a neuronálním tréninku a musím říct, že je to nejdůležitější věc, kterou potřebujeme při požárním sportu. Spojení mozku a svalů s dobrou technikou a rychlostí. Pokud potřebujete tréninkový plán nebo pomůžete mě kontaktovat.

At first I must pay attention of overtraining. 3 Weeks away i had 2 weeks no training because i was overloaded and that is the key to know your body to take a break. Now at this Month I have Monday Speed training, Tuesday neuronal training/ muscle relax day, Wednesday Sprint and wall training, Thursday is fascia relax day. And Friday to Sunday is secret

Momentálně musím věnovat pozornost tomu, abych se ne přetrénoval. Před třemi týdny jsem čtrnáct dní vynechal, protože jsem byl přetížený. To je signál k poznání vašeho těla, že si musí dát přestávku. Ale teď už v tomto měsíci mám pondělní trénink rychlosti, úterý neuronový trénink / svalový relaxační den, ve středu sprinty a trénink na věži, čtvrtek je odpočinkový den. A od pátku do neděle je tajemství

38406548_991045477723685_931862449869553664_o

My goal in the firesport season is to do a 100m time a 17s time and a 14 s time at the tower . I wish that all firesport guys stay free with accidents and injury times. And to comeback in the National team this year

Mým cílem v nadcházející sezóně je udělat na 100m 17-kový čas a 14-ku na věži. Přál bych si, aby se všem skvělým lidem, kteří se věnují požárnímu sportu, vyhýbaly nehody a zranění. A taky si přeju návrat do národního týmu v letošním roce

For Czech fans: You all very friendly and funny so don’t forget to smile in 2019 too! You guys all be very good in 100m I like that.Czech friends! I come to some Czech competitions this year.I hope you know me and we see us!
At the end I must say thank you if you read this to the end. I searching some sponsor for the competition trips to Russia, Czech and so on. If you can sponsor me contact me.

Sincerely Jonas Mäde / Germanfiresport

Českým fanouškům bych chtěl vzkázat, že jste všichni velmi přátelští a skvělí, takže se nezapomeňte usmívat i v roce 2019! Všichni jste velmi dobří na stovkách. To je skvělé.
Čeští přátelé! Chystám se na některé české soutěže v tomto roce. Doufám, že mě poznáte a já vás potkám!
Na závěr musím říci, že vám děkuji, pokud jste to dočetli až do konce. Momentálně hledám nějakého sponzora pro soutěžní cesty do Ruska, Česka a tak dále. Pokud mě někdo můžete zasponzorovat, kontaktujte mě.

S pozdravem Jonas Mäde / Germanfiresport

Díky za rozhovor :)

Otázky a překlad – Karel Švéda

PODÍL